Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Exekuční činnost

Přijetím zákona 120/2001 sb. o soukromých exekutorech došlo k podstatnému posunu možností uspokojení odsouzených pohledávek. Naše společnost proto zařadila tuto službu do své nabídky. Exekuce je nutným článkem řetězu spravedlnosti, a to tím, že přináší možnost skutečného a hlavně rychlého uspokojení věřitele. Často se stávalo, že věřitel měl úspěch ve sporu, hradil vysoké náklady řízení, ovšem rozsudek nebylo možno rychle a účinně vykonat. Právem pak měl věřitel pocit Pyrrhova vítězství. Soudní exekutor je nyní nástrojem ke skutečně efektivnímu postihu těch, kteří se dosud pouze spoléhali na těžkopádnost české justice.

Po podpisu mandátní smlouvy, udělení plné moci a zaplacení zálohy na exekuční řízení zahájí náš exekutor úkony potřebné k provedení exekuce. Obvykle se jedná o exekuci postižitelného movitého majetku, nebo exekuci z účtu dlužníka. V případě vysokých dlužných částek dochází k dražbě nemovitého majetku dlužníka, pokud takový majetek existuje. Na rozdíl od dosavadní velmi zdlouhavé praxe není třeba navrhovat konkrétní způsob provedení exekuce, neboť exekutor sám ve spolupráci s věřitelem — oprávněným — o něm rozhodne. Má přitom zákonnou možnost rozhodnout zejména o:

  1. srážkách ze mzdy a jiných příjmů
  2. přikázání pohledávky
  3. prodeji movitých věcí a nemovitostí
  4. prodeji podniku a ustanovení správce
  5. prodeji obchodního podílu
  6. postižení jiných práv
  7. uspokojení práv nepeněžním plněním
  8. není–li exekuční titul k dispozici, je možné jej zajistit prostřednictvím tzv. exekutorského zápisu, kterým exekutor osvědčuje prohlášení dlužníka o svolení s přímou vykonatelností jeho závazku.

Pro své působení využívá exekutor zákonem nařízené součinnosti třetích osob včetně soudů, orgánů státní správy, notářů, bank, policie, pojišťoven, penzijních fondů, advokátů, centrálních evidencí a dalších. Disponuje tak masivní podporou především při sběru informací nutných pro správné rozhodnutí o způsobu provedení exekuce a potřebných k zajištění exekvovatelných majetkových hodnot.

Co potřebujeme pro zahájení exekučního řízení

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Exekuční činnost

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti